MINI 汽车 Convertible 车型年份 选择下列的一个年份来确认您汽车所需的信息

MINI 汽车 Convertible
F57  [USDM]
2016 - 2021
MINI 汽车 Convertible F57 (F57) Convertible

Convertible, 2d (F57)

MINI 汽车 Convertible
R57  [USDM]
2009 - 2015
MINI 汽车 Convertible R57 (R57) Convertible

Convertible, 2d (R57)

MINI 汽车 Convertible
R52  [USDM]
2005 - 2008
MINI 汽车 Convertible R52 (R52) Convertible

Convertible, 2d (R52)


提问 提交bug,分享你的经验 MINI 汽车 Convertible轮毂参数的迷你论坛