Tesla Model S 车型年份 选择下列的一个年份来确认您汽车所需的信息

Tesla Model S
Refresh
2021 - 2023
Tesla Model S Refresh 掀背车

掀背车

Tesla Model S
Facelift  [USDM]
2017 - 2021
Tesla Model S Facelift 掀背车

掀背车

Tesla Model S  [USDM]
2012 - 2016
Tesla Model S 掀背车

掀背车


提问 提交bug,分享你的经验 Tesla Model S轮毂参数的迷你论坛